Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Xem thêm: Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 Quy định lương tối thiều vùng 2017